Regulamin i warunki korzystania

 

§ 1

Zakres i partnerzy kontraktowi

 1. Poniższe warunki regulują stosunek umowny między Państwem a firmą AVERY ZWECKFORM GmbH, Miesbacher Str. 5, 83626 Oberlaindern/Valley, Niemcy (Sąd Rejonowy w Monachium, nr HR: B 144358), nr telefonu: 08024 641-690, e-mail: [email protected]
 2. Do Umów zawieranych przez Sprzedawcę i Klienta będącego przedsiębiorcą i/lub osobą prawną nie będą miały zastosowania dokumenty wewnętrzne obowiązujące u takiego Klienta (będącego przedsiębiorcą i/lub osobą prawną), na których stosowanie Sprzedawca nie wyraził wprost zgody.
 3. Informacje wymagane przez prawo zawarte są w niniejszych warunkach. Masz możliwość pobrania i zapisania i/lub wydrukowania niniejszych warunków użytkowania i składania zamówień z naszej strony internetowej, klikając odpowiednie pole, klikając „Plik” na pasku menu przeglądarki, a następnie „Drukuj”

 

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca –  Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Str. 5, 83626 Oberlaindern/Valley, Niemcy (Sąd Rejonowy w Monachium, nr HRB: B 144358).
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym avery-zweckform.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Avery Design&Print – Bezpłatnie udostępnione oprogramowanie do tworzenia projektów graficznych dla produktów Sprzedawcy.
   

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße 5, 83626 Oberlaindern / Valley, Niemcy
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 61 896 27 46
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
   

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą wersją przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Google Chrome,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies.
   

§ 5

Informacje ogólne

 1. Niniejsza strona internetowa oraz wszystkie udostępnione na niej materiały są własnością i przedmiotem praw autorskich Sprzedawcy, o ile nie określono inaczej. Sprzedawca jest właścicielem wszystkich utworów, praw autorskich oraz związanych praw własności intelektualnej do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie.
 2. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów należących do Sprzedawcy (w tym materiałów dostępnych na niniejszej stronie) bez uzyskania pisemnej zgody lub licencji od Sprzedawcy. Niedozwolone jest także kopiowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, publikowanie, ściąganie, wyświetlanie, wysyłanie pocztą elektroniczna lub przekazywanie albo wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej.
 3. Niezależnie od zastrzeżeń poczynionych powyżej Sprzedawca zezwala na wykorzystanie udostępnianych na niniejszej stronie materiałów z poszanowaniem przysługujących Sprzedawcy praw autorskich i praw pokrewnych.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w zakładce Zamówienia i Płatność.
   

§ 6

Zasady korzystania z oprogramowania Avery Design&Print

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na wykorzystywanie zamieszczonego na niniejszej stronie oprogramowania „Avery Design&Print” oraz szablonów przygotowanych przez Sprzedawcę z tym zastrzeżeniem, że mogą być one używane wyłącznie do drukowania w ramach produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Korzystanie z oprogramowania „Avery Design&Print” przy użyciu produktów innych, niż produkty marki Avery Zweckform lub oferowane przez Avery Zweckform oraz dokonywanie w tym celu jakichkolwiek modyfikacji udostępnionego oprogramowania jest nieuprawnione. Działanie takie stanowi naruszenie praw autorskich i podlega ochronie prawnej.
 3. Korzystanie z oprogramowania Avery Design&Print oraz szablonów przygotowanych przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie na użytek własny i prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie jest uprawnione korzystanie i używanie oprogramowania Avery Design&Print oraz szablonów przygotowanych przez Sprzedawcę, a nadto projektów i utworów wytworzonych z jego użyciem w sposób wykraczający poza zakres określony w zdaniu powyżej, w szczególności nieuprawnione jest – w stosunku do oprogramowania Avery Design&Print oraz szablonów przygotowanych przez Sprzedawcę, a nadto projektów i utworów wytworzonych z jego użyciem - kopiowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, udzielanie licencji, sprzedawanie, wynajmowanie lub w inny sposób rozpowszechnianie. Nie jest również uprawnione wykorzystywanie oprogramowania Avery Design&Print oraz szablonów przygotowanych przez Sprzedawcę w celach zarobkowych lub z przeznaczeniem dla podmiotów trzecich i to nawet w formie bezpłatnej i niezarobkowej.
 4. Klient ma możliwość wgrania własnych, wcześniej istniejących materiałów (np. fotografii, logo, danych do druku PDF itp.) na stronę Sprzedawcy celem zaprojektowania etykiety przy użyciu tych materiałów. Klient ponosi tym samym wyłączną odpowiedzialność za treść tych materiałów. Należy również pamiętać, że takie materiały niekoniecznie muszą być opatrzone adnotacją o zastrzeżeniu własności, aby były prawnie chronione. Ponadto, składając zamówienie, Klient gwarantuje aby zawartość przesyłanych plików nie naruszała przepisów prawa karnego, np. przepisów o rozpowszechnianiu pornografii dziecięcej. W przypadku naruszenia tego zapewnienia, Sprzedawca ma prawo skontaktować się z odpowiednimi organami ścigania.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niesprawdzania zgodności z prawem przesłanych przez Klienta materiałów oraz niewykonania zamówienia lub podjęcia dalszych działań w przypadku podejrzenia naruszenia praw osób trzecich lub naruszenia prawa karnego.
 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za projekty etykiet.
 7. W celu zaprojektowania szablonu Sprzedawca udostępnia niektóre szablony, moduły tekstowe, grafikę, zdjęcia, logo i inne materiały już istniejące na naszej stronie. Klient ma prawo użyć tych materiałów do stworzenia swojego zgłoszenia na naszej stronie. Nie wolno wykorzystywać do innych celów, w szczególności powielania, dystrybucji, przesyłania, pobierania lub przetwarzania chronionych materiałów i produktów dostarczonych przez nas.
   

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
   

§ 8

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. Po wybraniu wszystkich Produktów kliknąć przycisk "Przejdź do koszyka" lub kliknąć w ikonkę koszyka, a następnie przycisk "Przejdź do płatności" by przejść do Formularza zamówienia;
 4. Jeśli klient nie jest zarejestrowanym użytkownikiem należy wypełnić formularz, w którym należy podać takie informacje, jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz opcjonalnie adres firmy i numer identyfikacji podatkowej NIP. Ponadto prosimy o podanie adresu do wysyłki, wybranie sposobu dostarczenia Zamówienia oraz sposobu płatności;
 5. Jeśli Klient jest zarejestrowanym użytkownikiem należy sprawdzić poprawność i aktualność danych podanych podczas rejestracji dla opcjonalnej zmiany adresu, sposobu do wysyłki i preferowanego sposobu płatności;
 6. Sprawdzić poprawność zamówienia w kwestii produktów umieszczonych uprzednio w koszyku;
 7.  Zapoznać się i zaakceptować regulamin, politykę prywatności oraz zasady dotyczące dostaw i zwrotów;
 8. Klikając przycisk Zamów składasz wiążącą ofertę zakupu Produktów znajdujących się w koszyku.
 9. Nastąpi przekierowanie na stronę internetową dostawcy płatności, na której należy dokonać zapłaty za należność płynącą z dokonania Zamówienia;
   

§ 9

Oferowane metody płatności i dostawy

 1. W Sklepie dostępne są następujące sposoby płatności:
  a. Przelew natychmiastowy: po złożeniu zamówienia klient zostaje przekierowany na stronę internetową dostawcy płatności internetowych, na której należy wybrać płatność za pomocą przelewu w banku, w którym klient posiada konto osobiste lub firmowe. Aby móc zapłacić za pomocą przelewu natychmiastowego Klient musi posiadać aktywowane konto bankowości internetowej. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona przelewem natychmiastowym, a konto Klienta zostanie obciążone.
  b. Karta płatnicza lub kredytowa: składając zamówienie, Klient przesyła Sprzedawcy dane swojej karty kredytowej, które zostają zweryfikowane, a następnie polecenie płatności jest kierowane do wystawcy karty kredytowej natychmiast po złożeniu zamówienia. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez wystawcę karty kredytowej, a karta Klienta jest obciążana.
  c. BLIK: podczas procesu składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę dostawcy płatności internetowych, na której należy wybrać opcję płatności BLIK. Następnie jest się przekierowanym na stronę dostawcy usługi BLIK, gdzie należy podać sześciocyfrowy kod pobrany z aplikacji bankowej Klienta. Po podaniu kodu zostanie zainicjowana płatność, która jest automatycznie przeprowadzana przez dostawcę usług płatniczych.
 2. Sprzedawca wskazuje, iż do wybranych sposobów płatności oferowanych przez Sklep, w tym w szczególności sposobów wymienionych w ust. 1 powyżej, zastosowanie znajdują również odpowiednie regulaminy i zasady korzystania z usług dostawców danych usług płatniczych.
   

§ 10

Zatrzymanie z tytułu braku zapłaty

W przypadku transakcji i umów z Przedsiębiorcami, do których nie znajdują zastosowania przepisy dot. ochrony konsumentów, w tym Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do własności Produktu do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności w ramach zakupu danego Produktu.
 

§ 11

Uszkodzenie przesyłki

Jeśli towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia do dostawcy i/lub firmy dostarczającej Produkt wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości w przesyłce oraz i natychmiastowy kontakt z firmą dostarczającą Produkt oraz złożenie reklamacji do firmy dostarczającej Produkt. Pominięcie którejś z powyższych czynności przez Klienta reklamacji lub kontaktu w przypadku Klienta niebędącego konsumentem lub przedsiębiorcą, któremu przysługuje ochrona i uprawnienia jak konsumentowi, powoduje iż odpowiedzialność Sprzedawcy za wady takiego Produktu (tak na gruncie gwarancji, jak i rękojmi) zostaje wyłączona.

 

§ 12

Odpowiedzialność za różnice w wyglądzie Produktu

 1. Sprzedawca informuje o możliwości wystąpienia nieznacznych różnic w wyglądzie końcowym kupowanych przez Klientów Produktów, w porównaniu do wyglądu Produktów w ramach oprogramowania Avery Design&Print lub wyglądu Produktów w ramach projektów, zdjęć, plików dostarczanych przez Klienta do wyprodukowania Produktów przez Sprzedawcę, w szczególności w sytuacji:
   a) zakupu przez Klienta Produktów, które zaprojektowane zostały przez Klienta przy wykorzystaniu Avery Design&Print i następnie kupione od Sprzedawcy. Wygląd (w tym kolorystyka, rozdzielczość, ilość dpi, mogą nieznacznie różnić się w wersji widocznej na monitorze lub innym urządzeniu wyświetlającym, a wersją wydrukowaną Produktu);
  b) zakupu Produktów wyprodukowanych przez Sprzedawcę na podstawie projektów, zdjęć, plików Klienta, w tym niespełniających wymogów technicznych określonych przez Sprzedawcę, o których mowa na stronie Dostarczanie Danych Do Druku.
  c) niespełnienia przez Klienta wymogów oraz zasad korzystania z oprogramowania Avery Design&Print, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Wykonanie Produktów z nieznacznymi różnicami w wyglądzie, w sytuacjach  których mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę.

 

§ 13

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w trakcie zawierania Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie, z zastrzeżeniem ustępu 5 poniżej, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 14

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) .Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi i/lub osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, i to w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2.  Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, a także dodatkowe koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany na podany w zamówieniu adres.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach opisanych w ust. 2-6. powyżej przysługuje również osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego.

 

§ 15

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Konsumenci oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego uprawnieni są do składania reklamacji w dowolnej formie. Pragniemy jednak wskazać, iż preferujemy reklamacje składane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy, co odbędzie się również z korzyścią dla Klienta, w szczególności dla celów dowodowych.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane składającego reklamację, oraz żądanie w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione, w każdym jednak przypadku w terminie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami i to przy uwzględnieniu rodzaju Klienta składającego reklamację.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w paragrafie 1.
 7. Dla Klientów, niebędących Konsumentami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego uprawnieni są do składania reklamacji w dowolnej formie, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w tym za wady ukryte Produktu.

 

§ 16

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności i Cookies dostępnej pod adresem: https://www.avery-zweckform.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 17

Powiadomienia

 1. Sprzedawca będzie powiadamiać Klienta za pomocą wiadomości tekstowej e-mail, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia, o zmianie statusu procedowanego zamówienia. Powiadomienia te będą wysyłane po realizacji następujących etapów realizacji procedowanego zamówienia:
  a) Rozpoczęcie i dalsze procedowanie płatności,
  b) Potwierdzenie zamówienia wraz z fakturą,
  c) Nadanie przesyłki i przekazanie jej firmie kurierskiej,
  d) W przypadku zgłoszenia zmian do zamówienia zostaną przesłane maile potwierdzające wprowadzenie zmian,
 2. Wiadomości, o których mowa w ust. 1 powyżej będą zawierać m.in. numer zamówienia, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, szczegóły zamówienia, płatności, kontakt do Sprzedawcy oraz fakturą i notami kredytowymi w formie załączników do maili.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient dodatkowo wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
 4. Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania powiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. W takim wypadku Klient powinien o tym poinformować Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 61 898 27 46.

 

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo od odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli realizacja zamówienia naruszałaby przepisy prawa krajowego (polskiego) lub Prawa Unii Europejskiej, a nadto w przypadku, gdy w ramach realizacji Zamówienia miałyby być utrwalane i/lub prezentowane albo w jakikolwiek inny sposób opracowywane treści propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące, odwołujące się do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, w tym również jako symbole lub nośniki symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej; i to bez możliwości żądania przez Klienta jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o odmowie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych.